องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นาย ชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและความสามัคคีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของอบต.หมื่นไวย ประจำปีพ.ศ.2566..>>>

31 พ.ค. 66 (5)

     กิจกรรม่ต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566..>>>

28 เม.ย. 66 (10)
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นายชัยพิชิต เย็นกลาง

Mr.Chaipichit Yenklang

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศและเอกสารประกวดราคา โตรงการก่อสร้างถนนดินบดทับแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เสถียรพงษ์ ยายพิศ หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเสริมหินคลุก ฝายตาดำ ตาเหิบ หมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 31 พ.ค. 66 2
2 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 30 พ.ค. 66 3
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 18 พ.ค. 66 13
4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 พ.ค. 66 11
5 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 พ.ค. 66 10
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางถนนหินคลุก บริเวณถนนเลียบคลองบริบูรณ์ จากฝายตาดำ ถึงฝายตาเหิบ หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หมื่นไวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2566 9

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนดินบดทับแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายเสถียรพงษ์ พงษ์สุวรรณ ถึงบ้านตาเมี้ยน ยายพิศ (ลำเหมืองสาธารณะ)หมู่ 5 ถนนดินบดทับแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 70 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม.จ 30 พ.ค. 2566 7

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางถนนหินคลุก บริเวณถนนเลียบคลองบริบูรณ์ จากฝายตาดำ ถึงฝายตาเหิบ หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หมื่นไวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2566 4

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนดินบดทับแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายเสถียรพงษ์ พงษ์สุวรรณ ถึงบ้านตาเมี้ยน ยายพิศ (ลำเหมืองสาธารณะ)หมู่ 5 ถนนดินบดทับแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 70 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ 0.60 ม.จ 30 พ.ค. 2566 6

 5. ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566 7

 6. ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566 8

 1. รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 26 เม.ย. 66 21

 2. ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 29 พ.ย. 64 95

 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 8 พ.ย. 64 90

 4. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 101

 5. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 123

 6. ประกาศผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศผลการเข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 106

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 18 เม.ย. 65 96

 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 77

 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 85

 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 86

 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 71

 6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 ม.ค. 65 92

 1. นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 30 พ.ค. 66 2

 2.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 25 พ.ค. 66 6

 3.
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 25 พ.ค. 66 6

 4.
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 25 พ.ค. 66 4

 5.
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 25 พ.ค. 66 4

 6.
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 25 พ.ค. 66 5

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.129.52
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 240 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8663 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 106882 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550