องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นาย ชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ภาพกิจกรรม

     โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

20 ม.ค. 66 (17)

     โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..>>>

10 พ.ย. 65 (100)
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นายชัยพิชิต เย็นกลาง

Mr.Chaipichit Yenklang

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 1. จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการรบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566 6

 2. จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำเครือข่ายรักษ์สุขภาพตำบลหมื่นไวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566 4

 3. จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำเครือข่ายรักษ์สุขภาพตำบลหมื่นไวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566 5

 4. ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้นำเครือข่ายรักษ์สุขภาพตำบลหมื่นไวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566 7

 5. ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้นำเครือข่ายรักษ์สุขภาพตำบลหมื่นไวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566 6

 6. จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566 6

 1. ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 29 พ.ย. 64 73

 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 8 พ.ย. 64 69

 3. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 80

 4. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 101

 5. ประกาศผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศผลการเข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 80

 6. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 61

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 18 เม.ย. 65 71

 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 54

 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 65

 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 58

 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 50

 6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 ม.ค. 65 68

 1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 22 ก.พ. 66 9

 2.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ว่าด้วยการให้ประชาชนเช้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 22 ก.พ. 66 8

 3.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 21 ก.พ. 66 9

 4.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 21 ก.พ. 66 12

 5.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 21 ก.พ. 66 12

 6.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 20 ก.พ. 66 8

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.207.90
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 22 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 69 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4266 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 102485 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550