องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
ประวัติความเป็นมา


 

ตำบลหมื่นไวย เป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชนชาวอิสาน  ตำบลเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาไทยโคราช เป็นตำบลที่ตั้งในเขตการปกครองของอำเภอเมือง เดิมมีทั้งหมด ๑๕  หมู่ บ้าน ต่อมาปี พ.ศ ๒๕๓๘ ได้แยกตำบลออกไป คือ ตำบลหนองกระทุ่ม ปัจจุบันมีจำนวน  ๙  หมู่บ้าน   ประชากรทั้งสิ้น   ๑๐,๑๙๐   คน    แยกเป็นชาย   ๔,๘๖๑   คน   หญิง  ๕,๓๒๙ คน ประชากรแฝงประมาณ      ๔,๒๓๐   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย       ๑,๔๔๐.๕๕     คน/ตารางกิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 117 ถนนสิริราชธานี หมู่ที่ 4 บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 7 กิโลเมตร