องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

 

 

                             การปกครองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน
                                หมู่ที่       1     บ้านประโดก
                                หมู่ที่       2     บ้านหมื่นไวย
                                หมู่ที่       3     บ้านโนนตาสุก
                                หมู่ที่       4     บ้านโพนสูง
                                หมู่ที่       5     บ้านคลองบริบูรณ์
                                หมู่ที่       6     บ้านโคกไผ่
                                หมู่ที่       7     บ้านหนองนาลุ่ม
                                หมู่ที่       8     บ้านโคกผงาด
                                หมู่ทัี่       9     บ้านโคกไผ่สอง