องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
วัด/โรงเรียน

   

                                                                       ชื่อสถานศึกษา 

 1.โรงเรียนบ้านหมื่นไวย     ระดับ  ประถมศึกษา   สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 บ้านหมื่นไวย

 2.โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตวิริยคุณ)  ระดับประถมศึกษา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3บ้านโนนตาสุก

 3. โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา  ระดับมัธยมศึกษา   สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3   บ้านโนนตาสุก

 4. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  ระดับ อาชีวศึกษ  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3  บ้านโนนตาสุก

 5. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ระดับ อุดมศึกษา  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาสุก

                                                                    วัด/สำนักสงฆ์

 1. วัดประโดก  สถานที่ตั้ง  บ้านประโดก  หมู่ที่ 1

2.วัดหมื่นไวย  สถานที่ตั้ง  บ้านหมื่นไวย  หมู่ที่ 2

3.วักโคกประดู่  สถานที่ตั้ง  บ้านโพนสูง  หมู่ที่ 4

4.วัดโคกไผ่  (วัดเวฬุวนาราม)  สถานที่ตั้ง บ้านโคกไผ่  หมู่ที่ 6

5.สำนักปฏิบัติธรรมบ้านประโดก  สถานที่ตั้ง  บ้านประโดก  หมู่ที่  1

.