องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"หมื่นไวยน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึงและมาตรฐาน"

 

พันธกิจ

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอและส่งออกไปยังตลาดภายนอกได้

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการบริโภคของชาวตำบลหมื่นไวยและส่งเสริมการแปรรูปสินค้า โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและศาสตร์ต่างๆเข้ามาปรับปรุง เสริมมูลค่าของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

4. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ควบคู่กับแนวคิด"การพัฒนาแบบองค์รวม"ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน