องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
สภาพทั่วไป

 

 
 
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
ทิศเหนือ
    ติดต่อกับบ้านกรูด หมู่ที่ 11 บ้านกล้วยหมู่ที่ 2 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
    ติดต่อกับเขตเทศบาลนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับบ้านสำโรง หมู่ที่ 9 ตำบลจอหอ บ้านขนาย หมู่ที่ 3 และบ้านโคกไผ่น้อยหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านช่องลม หมู่ที่ 5 บ้านนาตม หมู่ที่ 9 บ้านฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
10.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของพื้นที่ทั้งอำเภอเมือง นครราชสีมา
ภูมิประเทศ
     มีลักษณะรูปร่างเป็นพื้นที่ราบบริเวณกว้างอยู่ทางทิศใต้ติดเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตัดผ่าน เข้าตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับ การทำนาและปลูกพืชผักสวนครัว เนื่องจากมีคลองบริบูรณ์ และคลองชลประทานผ่านหลายสาย
ภูมิอากาศ
     อยู่ภายใต้อิทธิพลของลงมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดู 2 ชนิดโดยพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้งลมมรสุม อีกชนิดหนึ่ง คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ซึ่ง จะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้อากาศชุ่มชื้นโดยทั่วไป
สภาพดิน
     ตำบลหมื่นไวยมีลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว เนื้อดินเหนียวจัดมีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาของดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง ดินนี้เกิดจาก ตะกอนน้ำพบอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำที่น้ำท่วมถึงอยู่เสมอ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเรียบความเหมาะสม ของดินเหมาะสมมากสำหรับการปลูกข้าวในฤดูฝน และสามารถทำนาปรังในหน้าแล้ง ใช้ปลูกผัก หรือพืชไร่ต่าง ๆ ได้
เขตการปกครอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
หญิง
ชาย
รวม
1
ประโดก
973
843
1,815
2
หมื่นไวย
670
613
1,283
3
โนนตาสุก
556
468
1,024
4
โพนสูง
445
415
860
5
คลองบริบูรณ์
382
368
750
6
โคกไผ่
634
636
1,270
7
หนองนาลุ่ม
441
409
850
8
โคกผงาด
784
624
1,408
9
โคกไผ่สอง
867
714
1,581
รวม
5,742
5,089
10,841

ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 22/พฤษภาคม /2562