องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
สภาพภูมิประทศ

  

                        ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบล  มีลักษณะรูปร่างเป็นพื้นราบบริเวณกว้างอยู่ทางทิศใต้ติดเขตเทศบาลนครราชสีมา  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตัดผ่านเข้าตำบล  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา และปลูกพืชผัีกสวนครัว เนื่องจากมีคลองบริบูรณ์และคลองชลประทานผ่านหลายสาย

                ภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศทั่วไป อยู่ภายใต้อิธิพลลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู มี 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  เรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง  ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้อากาศชุ่มชื้นโดยทั่วไป

                สภาพดิน  ลักษณะดินตำบลหมื่นไวยมีลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลึก  มีการระบายน้ำไม่ดี  เนื้อดินเหนียวจัดมีสีเทาเป็นจุดสีน้ำตาล น้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน  ปฏิกิริยาของดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง ดินนี้เกิดจากตะกอนน้ำพบอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำที่มีน้ำท่วมอยู่เสมอ  ลักษณะพื้นที่ราบเรียบความเหมาะสมของดินเหมาะสมมากาำหรับการปลูกข้าวในฤดูฝน และสามารถทำนาปรังในหน้าแล้ง ใช้ปลูกผักหรือพืชไร่ต่างๆได้