องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาชีพทั่วไปในชุมชน

1. การเกษตร ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงโคเนื้อ
2. พนักงาน ลูกจ้าง เอกชน รัฐบาล
3. ค้าขาย
4. รับจ้างทั่วไป

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
- โรงงานขนมปังรอยัลโฮม
- สำนักงาน บริษัท ซี.พี.
- โรงงานแหนม
3. โรงสี 3 แห่ง
4. พาณิชยกรรม เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชำ มินิมาร์ท และรองลงมาคือการประกอบพาณิชยกรรม ขนาดกลาง เช่น ประเภทค้าวัสดุก่อสร้าง โชว์รูมสินค้า อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว หอพัก

การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- ร.ร.บ้านหมื่นไวย
- ร.ร.ชุมชนบ้านประโดก - โคกไผ่
- ร.ร.เกียรติคุณ
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ร.ร.เกียรติคุณ
3. โรงเรียนอาชีวะศึกษา 1 แห่ง
- วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
4. โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง 1 แห่ง
- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาเขตหมื่นไวย
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดชุมชน 1 แห่ง

ศาสนา

1. วัด 4 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

สาธารณสุข

1. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
- สถานีอนามัยโพนสูง

2. ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำหมู่บ้าน(ศสมช.) 9 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง