องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
การประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)



อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
อบต.หมื่นไวยข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้างหน่วยงาน
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อบต.หมื่นไวยวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
อบต.หมื่นไวย06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อบต.หมื่นไวยพรบ./พรก.
อบต.หมื่นไวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
อบต.หมื่นไวยระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ
อบต.หมื่นไวยข้อบัญญัติ
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
08. Q&A
09. Social Network

อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
อบต.หมื่นไวยการดำเนินงาน
010. แผนดำเนินงานประจำปี
011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
อบต.หมื่นไวยการปฎิบัติงาน
013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
อบต.หมื่นไวยการให้บริการ
014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. E-Service
อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
อบต.หมื่นไวยแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อบต.หมื่นไวยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
อบต.หมื่นไวยข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.หมื่นไวยผลการจัดซื้อจัดจ้าง
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อบต.หมื่นไวยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
อบต.หมื่นไวยการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
อบต.หมื่นไวยการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อบต.หมื่นไวยแบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.หมื่นไวยเว็บบอร์ด
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อบต.หมื่นไวยกิจการสภา
อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
อบต.หมื่นไวยเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
อบต.หมื่นไวยการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
อบต.หมื่นไวยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อบต.หมื่นไวยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
อบต.หมื่นไวยตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
อบต.หมื่นไวยมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
044. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
045. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
046. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
047. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
048. มาตรการป้องกันการรับสินบน
049. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
050. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ