องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
กองคลัง

ภาระกิจ หน้าที่

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวปุญญษิตา เหล่าวิกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางประภาพรรณ ขวัญกระโทก

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวปรีญาภรณ์ นานาค

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสุพรรณี ทวีสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางปภัสรินทร์ อริยพัฒน์ดิลก

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสุภาพร พิพัฒน์พงษ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวชฏาภัค เอี่ยมศิลป์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางศุภากร สุบิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางชไมพร พิลาล้ำ

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
นางสุภาพร แจบเกาะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมลพรรณ แก้วมน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้