องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
คณะผู้บริหาร


นายชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 044293006

นายชัชวัสส์ ขันโคกสูง
Mr.Chatchawat khunkoksung

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 044293006

นายชณัตท์ เจียมธนานุรักษ์
Mr.Chanat Jeamthananurak

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 044293006


นายคุณวุฒิ เรียงจอหอ
Mr.Khunnawut Riangjoho

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 044293006