องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
ข้อมูลประชากร


    

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
หญิง
ชาย
รวม
1
ประโดก
973
843
1,815
2
หมื่นไวย
670
613
1,283
3
โนนตาสุก
556
468
1,024
4
โพนสูง
445
415
860
5
คลองบริบูรณ์
382
368
750
6
โคกไผ่
634
636
1,270
7
หนองนาลุ่ม
441
409
850
8
โคกผงาด
784
624
1,408
9
โคกไผ่สอง
867
714
1,581
รวม
5,742
5,089
10,841

 

ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562