องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
 

● ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด  (Strategies)
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
    การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน

1.1 ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
1.2   พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.3   ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
1.4   ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร
2.1   เพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันการเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด
2.2   การเพิ่มศักยภาพในการผลิต  แปรรูปและการส่งออก
2.3   การรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3.1   การตลาดนำการผลิต
3.2   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3.3   การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3.4   การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3.5   การปรับปรุงขบวนการเรียนรู้
3.6   การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยว
4.1   การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
4.2   การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
4.3   การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ
4.4   การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
4.5   การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด
 
“ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว”
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

● ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  (Strategic  Issues)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก
   1.1   การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออก
   1.2   การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังเพื่อส่งออก
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์
5.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 
● เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  (Goals)
1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก
   1.1   เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตร
   1.2   เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร
2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
   2.1   เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
   2.2   เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการผ้าไหม
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
   3.1   เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
   3.2   พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  สินค้าและบริการ
4.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
   4.1   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
5.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
   5.1   ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
   5.2   สร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   5.3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
    5.4   ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
    5.5   ลดการอุบัติเหตุจราจรทางบก
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
    6.1   เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ